Živobytí

Ministerstvo občanských věcí reagovalo na zlé síly „vesnických tyranů“: rozhodně vyčistěte zlé síly zapojené do vesnického výboru

souhrn

China Youth Online Peking, 13. června (China Youth Daily, reportér China Youth Online Wang Yijun) Ústřední výbor Komunistické strany Číny a Státní rada nedávno vydaly „Stanoviska k posílení a zlepšení správy městských a venkovských komunit“ ( dále jen „stanoviska“) Programový dokument o správě městských a venkovských komunit vydaný jménem ústředního výboru strany a státní rady. Ministerstvo občanských věcí uspořádalo dnes odpoledne nové téma pro implementaci stanovisek

Ministerstvo občanských věcí reagovalo na zlé síly „vesnických tyranů“: rozhodně vyčistěte zlé síly zapojené do vesnického výboru

Ministerstvo občanských věcí reagovalo na zlé síly „vesnických tyranů“: rozhodně vyčistěte zlé síly zapojené do vesnického výboru-0

  China Youth Online Peking, 13. června (China Youth Daily, reportér China Youth Online Wang Yijun) Ústřední výbor Komunistické strany Číny a Státní rada nedávno vydaly „Stanoviska k posílení a zlepšení správy městských a venkovských komunit“ ( dále jen „stanoviska“) Programový dokument o správě městských a venkovských komunit vydaný jménem ústředního výboru strany a státní rady. Ministerstvo občanských věcí uspořádalo dnes odpoledne zvláštní tiskovou konferenci k provedení stanovisek,V reakci na to, jak vyřešit problém některých místních „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů na venkově, náměstek ministra pro občanské záležitosti Gu Chaoxi uvedl, že „vesničtí tyrani“ a síly zlých klanů jsou neslučitelné s povaha lidově demokratické diktatury. K vyřešení problému „vesnických tyranů“ a sil zlých klanů je nutné, aby všechny úrovně a různá oddělení plnily své povinnosti, spolupracovaly a řídily,Vytvořte společnou sílu.

Ministerstvo občanských věcí reagovalo na zlé síly „vesnických tyranů“: rozhodně vyčistěte zlé síly zapojené do vesnického výboru-1

   Ministerstvo pro občanské záležitosti bude svědomitě realizovat ducha „stanovisek“, bude se řídit pracovními myšlenkami koordinace oddělení, spolupráce více stran a současné léčby symptomů a hlavních příčin a současného boje a prevence. výstavba týmu výboru pro vesnici a účast vesničanů na budování kapacit; a správa zlých sil ve vesnici. Otevřený a tolerantní mechanismus správy venkovských komunit a stabilní a klidný venkovský sociální řád účinně předcházejí a trestají „vesnické tyrany“ a klanové zlé síly při posilování a zlepšování správy venkovských komunit.

Ministerstvo občanských věcí reagovalo na zlé síly „vesnických tyranů“: rozhodně vyčistěte zlé síly zapojené do vesnického výboru-2

   Gu Chaoxi uvedl, že první je další posílení vedení a dohledu nad volbami do vesnických výborů. Poučte všechny lokality, aby na základě skutečných podmínek formulovaly a zlepšily kvalifikaci kandidátů na členy vesnických výborůRolníci by měli být vedeni k rozhodnému odporu a vyloučení „vesnických tyranů“ a klanových zlých sil z kandidátů a ke skutečnému výběru lidí, kteří jsou spravedliví, čestní, dodržující zákony a nadšení sloužit vesničanům ve vesnickém výboru. Síly zla manipulují, zasahují, brání a sabotují volby útokem na místo konání, zastrašováním voličů, získáváním a podplácením hlasů atd. Ti, kdo se pod rouškou volební činnosti účastní trestné činnosti, budou rozhodně zatčeni v souladu se zákonem ve spolupráci s příslušnými resorty.

Ministerstvo občanských věcí reagovalo na zlé síly „vesnických tyranů“: rozhodně vyčistěte zlé síly zapojené do vesnického výboru-3

   Pokud jde o členy vesnického výboru, kteří se podíleli na trestné činnosti, po ověření budou zahájeny příslušné postupy, aby bylo možné včas ukončit své povinnosti a rozhodně vyčistit. Druhým je další posílení standardizované výstavby vesnických výborů. Pokračovat v orientaci lokalit na zlepšení organizačního systému vesnických výborů,Plně hrajte roli mediace lidí, veřejné bezpečnosti a dalších podřízených výborů při ochraně práv a zájmů zemědělců, budování venkovského pořádku a udržování venkovské harmonie a stability. Dále důkladně propagovat konzultace městských a venkovských komunit, vést masy, aby vyjádřily své názory v souladu se zákonem, a povzbudit vesničany, aby rozhodně spolupracovali s „vesnickými tyrani“ a klanovali zlé síly k utlačování lidíBojujte proti chování ve vesnici.

Ministerstvo občanských věcí reagovalo na zlé síly „vesnických tyranů“: rozhodně vyčistěte zlé síly zapojené do vesnického výboru-4

   Vyzvěte všechny lokality, aby plně hrály pozitivní úlohu sociálních norem, jako jsou samosprávné předpisy vesničanů, vesnické předpisy a lidové dohody, energicky pěstujte venkovské zvyky, neustále zlepšujte úroveň legalizace organizací na vesnické úrovni a rozhodně eliminujte půda pro chov a šíření „vesnických tyranů“ a klanových sil. Třetím cílem je další posílení správy vesnických nemovitostí. Poučte všechny lokality, aby zřídily a zlepšovaly výbory pro dohled nad vesnickými záležitostmi, vyjasňovaly pracovní povinnosti a dozorový úřad, standardizovaly obsah dohledu a pracovní postupy a zlepšily mechanismus dohledu nad vesnickými záležitostmi vedený organizací vesnických stran.

Ministerstvo občanských věcí reagovalo na zlé síly „vesnických tyranů“: rozhodně vyčistěte zlé síly zapojené do vesnického výboru-5

   Prohloubit otevřené a demokratické řízení záležitostí vesnic se zaměřením na posílení dohledu nad demolicí domů, vyvlastňováním půdy, vesnickými kolektivními zdroji a rozvojem majetku, národními zemědělskými inženýrskými projekty a volbami organizací na vesnici a finanční správou vesnic. Zabraňte „vesnickým tyranům“ a silám zlých klanů zasahovat a manipulovat s vesnickými záležitostmi a zasahovat do práv a zájmů vesničanů. Čtvrtá je inovace mechanismu správy venkovských komunit.

Ministerstvo občanských věcí reagovalo na zlé síly „vesnických tyranů“: rozhodně vyčistěte zlé síly zapojené do vesnického výboru-6

   Implementovat základní principy a „Podporovat ducha socialistického právního státu, dodržovat využívání právního myšlení a právního státu k podpoře reforem, zavést dlouhodobý mechanismus pro trestání zla a podporu dobra a řešit problémy v městech a správa venkovských komunit “Zabránit a potlačit pracovní požadavky zlých sil, které narušují místní správu, a vybudovat víceúčelový, otevřený a inkluzivní mechanismus správy venkovských komunit. Zároveň zlepšit mechanismus účasti „prvního tajemníka“, personálu městského obvodu, vysoké školy studenti a úředníci vesnic a rozšířit venkovské „pět starších“ talenty, jako jsou talentovaní lidé, kteří se vracejí do svého rodného města za účelem podnikání, a talentovaní lidéPoraďte obyvatelům venkova, aby se podíleli na řízení veřejných záležitostí komunity a veřejných sociálních podniků, a sbírejte „pozitivní energii“ správy venkovských komunit. Zavést a zdokonalit mechanismus hodnocení etiky komunity, rozvíjet vzájemnou pomoc a dobrovolné služby mezi komunitami a sousedy, inovovat obsah a formu vzdělávání ve venkovských komunitách a podporovat formování zdravé a progresivní kultury a veřejného ducha ve venkovských komunitách. Podle Chen Yuelianga, ředitele odboru místní samosprávy a komunitního budování ministerstva pro občanské záležitosti,Po dlouhou dobu kvůli neustálému zvyšování úkolů správy služeb na místní úrovni nedošlo k transformaci funkcí místní správy, účast sociálních sil je stále nedostatečná, administrativní zátěž komunitních organizací se den ode dne zvyšovala a problémy „univerzálních sousedských výborů“ a „komunitních univerzálních kapitol“ se staly prominentními.

Ministerstvo občanských věcí reagovalo na zlé síly „vesnických tyranů“: rozhodně vyčistěte zlé síly zapojené do vesnického výboru-7

  V reakci na tuto skutečnou práci „Stanoviska“ uvedla „snížení zátěže komunity a zvýšení efektivity“ jako nedostatek správy městských a venkovských komunit, který je naléhavě nutné naplnit, a zdůraznila, že přímé vedení stranických výborů a vlád na všech úrovních by měla plně podporovat provádění. „Stanoviska“ objasnila hlavně čtyři principy a pět opatření ke snížení zátěže a zvýšení efektivity v komunitách.

Ministerstvo občanských věcí reagovalo na zlé síly „vesnických tyranů“: rozhodně vyčistěte zlé síly zapojené do vesnického výboru-8

   Mezi tyto čtyři zásady patří: zaprvé zákonné povinnosti, které by měla vykonávat místní vláda,Od masových autonomních organizací na místní úrovni se nesmí vyžadovat, aby se zavázaly; zadruhé, masové autonomní organizace na místní úrovni nesmí být hlavním orgánem odpovědným za vymáhání správního práva, demolice a porušování demolice, sanace životního prostředí, správa měst, podpora investic atd . ; za třetí, místním autonomním organizacím musí být nápomocen zákon Pracovní záležitosti, měly by jim poskytovat finanční prostředky a nezbytné pracovní podmínky;Začtvrté, různá funkční oddělení místní vlády již samostatně neorganizují hodnotící a hodnotící činnosti a ruší otázku „veta s jedním hlasem“ pro komunitní práci.

Ministerstvo občanských věcí reagovalo na zlé síly „vesnických tyranů“: rozhodně vyčistěte zlé síly zapojené do vesnického výboru-9

Těchto pět opatření zahrnuje: jedním je vytvoření systému vstupu do komunitní práce na základě seznamu komunitních prací; druhým je další vyčištění a standardizace pracovních institucí zřízených různými funkčními útvary místní samosprávy v komunitě a různé znaky přidal;Třetím úkolem je zefektivnění setkání komunity a pracovních knih; čtvrtým je komplexní očištění různých certifikátů vydaných místními hromadnými autonomními organizacemi požadovanými různými funkčními útvary místní samosprávy; pátým je zavedení jednotného komplexního hodnocení a hodnocení komunitní práce místní samosprávy. V dalším kroku bude ministerstvo pro občanské záležitosti seriózně implementovat požadavky stanovisek a bude pracovat s ústředními a státními agenturami a příslušnými útvary na studii „Soustřeďte se na problematiku překážek a udělejte jeden po druhém průlom, abyste mohli efektivně navázat kontakt s obyvateli, aby sloužili „poslední míli“. (Upraveno odborem pro domácí záležitosti).